CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và thực hiện quyền hạn như Điều lệ Công ty quy định.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT định hướng các chính sách chiến lược, kế hoạch phát triển trung - dài hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm để thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị do HĐQT gồm 5 thành viên bầu ra. Chủ tịch HĐQT có các quyền và nhiệm vụ về việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, triệu tập và chủ tọa cuộc họp của HĐQT, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT, Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đồng Công ty.

BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc bao gồm các thành viên: Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và là người chịu trách nhiệm theo pháp luật của Công ty.

BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

 CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

  • Phòng Hành chính – Nhân sự:

Tham mưu cho Giám đốc các lĩnh vực: tổ chức, xây dựng các Nội quy, Quy định liên quan về công tác quản lý.

Quản lý công tác quản trị hành chính, đời sống, y tế lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiền lương.

Giải quyết các công tác thanh tra, pháp chế, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thi đua khen thưởng, kỷ luật và công tác đoàn thể.

Quản lý tài liệu văn thư, lưu trữ; công tác lễ nghi, tổng hợp thông tin và thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.

  • Phòng Tổng hợp:

Tham mưu cho Giám đốc các lĩnh vực sau:

Lập phương án, kế hoạch sản xuất, kiểm tra theo dõi, điều chỉnh các biện pháp phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty.

Chịu trách nhiệm trong công tác xây dựng, tiếp nhận chuyển giao và quản lý các quy trình vận hành thiết bị, công nghệ sản xuất, định mức kinh tế kỹ thuật, kỹ thuật an toàn và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quản lý hồ sơ lý lịch hệ thống máy móc thiết bị, xây dựng và theo dõi kế hoạch duy tu bảo dưỡng máy móc, thiết bị và một số công việc khác do Giám đốc Công ty giao.

Thực hiện các chương trình xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, các yêu cầu trong vận hành và công tác vệ sinh sản xuất.

Các nhiệm vụ khác được Giám đốc Công ty giao.

  • Phòng Tài chính – Kế toán:

Kế toán các chương trình, dự án, kinh phí thường xuyên, theo dõi các hợp đồng kinh doanh của Công ty.

Xây dựng mức khoán các loại phí trình Ban lãnh đạo phê duyệt và triển khai áp dụng.

Tổ chức quản lý vật tư hàng hóa, mua sắm, thu chi quỹ tiền mặt, sửa chữa tài sản, thiết bị, phương tiện... của Công ty và quy định chế độ sử dụng.

Theo dõi và thu hồi tình hình công nợ, tạm ứng.

Tham mưu cho Giám đốc phương pháp quản lý tài chính theo đúng Pháp lệnh kế toán thống kê hiện hành.

Các nhiệm vụ khác được Giám đốc Công ty giao.

  • Phòng Nguyên liệu:

Thực hiện nhiệm vụ phát triển vùng nguyên liệu, tổ chức thu mua và điều tiết hoạt động cung ứng nguyên liệu phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kiểm tra, đánh giá chất lượng và giá thành nguyên liệu trong quá trình cung ứng nguyên liệu.

Lập kế hoạch và tham mưu cho Giám đốc về chiến lược phát triển vùng nguyên liệu, kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi trong việc phát triển sản xuất của Công ty.

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ liên kết, hợp tác với người dân các địa phương để phát triển nguồn nguyên liệu.

Các nhiệm vụ khác được Giám đốc Công ty giao.

  • Ban quản lý dự án đầu tư:

BQL thực hiện nhiệm vụ do Công ty giao và quyền hạn do Công ty ủy quyền, thực hiện các thủ tục về chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải tỏa, triển khai xây dựng đến nghiệm thu hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng.

Trực tiếp quản lý điều hành các dự án đầu tư xây dựng công trình Công ty làm chủ đầu tư. Thực hiện chức năng Công ty là Nhà đầu tư dự án khai thác nguồn lực từ quỹ đất, được tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương.

Giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị các công trình Công ty làm chủ đầu tư. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Công ty ký kết hợp đồng với các chủ đầu tư khác.

Các nhiệm vụ khác được Giám đốc Công ty giao.

Giá vàng và ngoại tệ hôm nay

Giá vàng 9999

triệu đồng/lượng

Vàng SJC
Mua
Bán
Vàng nhẫn
Mua
Bán

Tỷ giá

ĐVT: đồng

USD
Mua
Bán